Prajzská Řezbářská show

Prajzská Řezbářská show

Zjistit více

VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ - EKONOM 15.6.2022

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

 

Sport a kultura Hlučín, příspěvková organizace

Ředitel organizace

vyhlašuje výběrové řízení č.04/2022 na obsazení pracovního místa

Ekonom

Místo výkonu práce: Tyršova 5a, Hlučín 748 01

Předpoklady:- uchazeč musí být státní občan ČR nebo cizí státní občan, který má v ČR trvalý pobyt,

dosažení věku 18 let,

způsobilost k právním úkonům,

ovládání českého jazyka,

trestní bezúhonnost.

Charakteristika činnosti:

- stanovování metodiky účetnictví, způsobů oceňování, postupu odpisování, postupů účtování, způsobů získávání údajů pro monitorování a řízení veřejných financí,

- komplexní vedení účetnictví příspěvkové organizace, včetně vedení účetních knih, sestavování účetní závěrky a jejího předávání do Centrálního systému účetních informací státu,

- zabezpečení analytických a metodických prací nad daty účetní závěrky a dalších účetních záznamů včetně Pomocného analytického přehledu předávanými pro účely monitorování a řízení veřejných financí a pro účely sestavování účetních výkazů do Centrálního systému účetních informací státu, a to včetně předkládání návrhů opatření,

- zajišťování inventarizace majetku a závazků, odpisy majetku,

- komplexní zajištění fakturace,

- sledování a evidence pohybu a stavu finančních prostředků na bankovních účtech a kontrola bankovních zůstatků a hotovosti,

- provádění platebního a zúčtovacího styku s bankou,

- sestavování rozpočtu organizace s rozmanitými obory činností, členitou organizační strukturou a s dynamickým vývojem jednotlivých rozpočtových položek,

- optimalizace příjmové a výdajové politiky organizace, stanovování zásad rozpisů rozpočtů a jiných rozpočtových pravidel

Předpokládaný nástup: v nejbližším možném termínu, na dobu určitou

Platové zařazení: 11. platová třída, platový stupeň dle dosažené praxe (Nařízení vlády č. 341/2017 Sb.)

Požadovaná kvalifikace:

minimálně středoškolské vzdělání ukončené maturitní zkouškou

Jiné požadavky:

zkušenosti s programem Money S3 – výhodou

znalost PAP (Pomocného analytického přehledu) - výhodou

 

Postup pro zájemce:

- profesní životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních, odborných znalostech a dovednostech a kontaktním telefonním číslem a výpis z evidence Rejstříků trestů ne starší 3 měsíce pošlete na adresu: Tyršova 5a, Hlučín 748 01

- do předmětu emailu napište: „Výběrové řízení č.04/2022.“

 

Zasláním materiálů o své osobě zájemce souhlasí s uchováním svých osobních údajů po dobu výběru nového pracovníka.

 

Lhůta pro podání přihlášky včetně příloh:   do 04.07.2022 (k tomuto datu musí být přihláška doručena).

 

 

Výběrové řízení se bude konat dne 11.07.2022 od 8:00 hod. v salónku č.28 Kulturním domě v Hlučíně (Ostravská 124/18, Hlučín 748 01)

 

Pozvánky na výběrové řízení nebudou zasílány, uchazeči budou kontaktováni telefonicky.

upozornění :

Uchazeči, kteří nebudou vybráni, si mohou vyzvednout materiály zaslané k výběrovému řízení na sportovní hale v kanceláři u paní Ing. Kateřiny Čeganové do dne 31.07.2022. Po tomto datu budou nevyzvednuté materiály skartovány.

Kontaktní osoba: Ing. Kateřina Čeganová – personalistka, Tyršova 5a, Hlučín 748 01, tel: 731 170 021, email: personalni@sak-hlucin.cz

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu bez udání důvodů, zároveň si vyhrazuje právo nevybrat žádného uchazeče.

ARSY line - tvorba webových stránek a eshopů